تنهایم

 بس که دیوار دلم کوتاه اسث هر که از کوچه تنهایی من میگذرد به هوای هوسی هم که شده سرکی میکشد و میگذردخیال باطل

/ 0 نظر / 9 بازدید