دلم تو رو می خواد.........

دلم تو رو می خواد...

دلم کسی را می خواهد که دوستم داشته باشد...

شانه هایش را برای گریستن و سینه اش را برای نهادن سرم و چشمانش را برای خالی

نمودن غم هایم می خواهم دلم کسی را می خواهد که مرا با هر آنچه هستم

دوست بدارد.

با تمام خوبی ها و بدیهایم  با تمام مهربانی ها و نامهربانی هایم دلم کسی را

می خواهد که آفتاب مهر را به قلب خسته ام هدیه دهد کسی چون تو.....

/ 0 نظر / 4 بازدید